Modern İslami Tablolar

Modern İslami Tablolar | İslami Tablo Çeşitleri

modern islami tablolar kategorisinde günümüz renk ve desen modası olan geometrik renk geçişleri ile tasarlanmış parlak renkli zeminlerde, kufi hat sanatı tablolar, sülüs hat sanatı tablolar bulabilir ve satın alabilirsiniz. Modern İslami Tablolar ımız Kanvas Tablo olarak imalat edilip satışı yapılmaktadır.

Sanat ve Fıtrat
Modern İslami Tablolar : Allah, insanı çamurdan en güzel şekilde yaratmış ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Böylece en güzel yaratıcıdan armağan bir ilahî esintiye mazhar olan insan; kendisinde Yüce Yaratıcının esma-i Hüsna’sının en fazla tecelli ettiği varlık olarak zübde-i âlem olmuştur.
İşte insandaki estetik ve sanat duygusunun yapısallığı onun yaratılışının; bizatihi ölçü, denge, yerli yerindelik, estetik ve ahenk üzere olmasından gelmektedir. İlkel kabileler de dâhil olmak üzere sanat eseri meydana getirmemiş bir toplum yoktur.

Hatta çocukluk döneminde insanın resim yapması, şarkı söylemesi, çamurdan hayvan figürü yapması, ev bina etmesi sanatın yaratılıştan gelen bir duygu olması ile açıklanabilir. Fıtri oluşu sebebiyle sanat duygusu, aynı zamanda evrensel bir hadisedir. Aynı şekilde evrende de ahenk, düzen ve ritme dayalı bir güzellik vardır. Kur’ân insanın, hem öz varlığındaki hem de dış dünyadaki deliller üzerinde düşünerek düzenden düzenleyiciye, sanattan, sanatkâra, eserden müessire ulaşmasını ister.

Modern İslami Tablo Çeşitleri

Vahyin dikkat çektiği dış dünyadaki bu güzellik, birlik, ritim, uyum ve simetri aynı zamanda insanın kendini aşmasına da aracılık eder, onun tefekkürünü maddeden manaya; yaratılandan Yaratıcı’ya ulaştırır. Böylece âlemdeki düzenin bir tek düzenleyicinin varlığını simgelemesi esası üzerine temellenen “tevhit” ile insanın anlam arayışına en sahih cevabı verir. Bunun sonucu olarak insan, evrenin sonsuz çeşitliliği karşısında herhangi bir içsel parçalanmaya maruz kalmaz ve hem “âfâk”ta hem de “enfüs”te birlik ve ahenge muttali olur. Modern İslami Tablolar

Aksi durumda imandan yüz çevirme sebebiyle ortaya çıkan içsel çatışmalar ve anlamsızlıklar karşısında insan, hem “enfüs” hem de “âfâk”ı tam bir kaos, çok başlılık ve belirsizlik alanı olarak görmeye başlar. Bu bağlamda sanat duygusunun âlemdeki düzen ve güzelliği anlamlandırma ve taklit etme isteğinin eşliğinde geliştiğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan Allah-âlem ilişkisi insanda sanat duygusunu inşa eden ilham edici bir işleve sahiptir. Buradan hareketle güzelliğin ve estetiğin kaynağının doğrudan doğruya Allah olduğunu söyleyebiliriz. Asıl sanatkâr Allah’tır.30 O sâni’, latîf, bedî’ ve  musavvirdir. Enfüsî ve âfâkî deliller bağlamında hem “küçük kâinat” olan insan hem de “büyük insan” olan kâinat; sahip oldukları düzen, ahenk ve ritim ile en büyük sanatkârın mükemmelliğinin ve güzelliğinin eşsiz delilleridir. Modern İslami Tablolar